Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

 • Έντυπο συμφωνίας συνεργασίας
 • Ημερομηνίες υποβολής σχετικών αιτημάτων και κατάθεσή τους στη Διεύθυνση των ΠΔΣ Ιωαννίνων
 • Έντυπο συμπλήρωσης αίτησης
 • Νόμος 3966/2011, παράγραφος 2γ, άρθρο 41

 

Προαπαιτούμενα:

 • Ενημέρωση - συνεργασία με γονείς / απαιτούμενη σχετική έγκριση γονέων
 • Σε περίπτωση εμπλοκής εκπαιδευτικών να υπάρξει σύμφωνη γνώμη τους
 • Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, ώστε να αναρτούνται στην ιστοσελίδα των ΠΔΣ
 • Να μη λειτουργήσει επιβαρυντικά στην εύρυθμη λειτουργία των ΠΔΣ

 

 

 • Αίτημα σύναψης συμφωνίας υποβάλλει είτε το ΕΠΕΣ προς το Τμήμα ή τη Σχολή ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ είτε το Τμήμα προς το ΕΠΕΣ.
 • Στη συμφωνία καθορίζονται οι τομείς συνεργασίας (το Τμήμα/Σχολή αποτελεί τη βασική μονάδα συνεργασίας).
  •  πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
  • επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
  • εκπαιδευτική έρευνα πεδίου στο επίπεδο του σχολείου
  • υποστήριξη των ομίλων αριστείας που λειτουργούν στο σχολείο
 • Δεν υπάρχει περιορισμός συνεργασιών των  Π&ΠΣ με Τμήματα/Σχολές, με την προϋπόθεση ότι τα δύο μέρη μπορούν να ανταποκριθούν στους όρους της συμφωνίας.
 • Το ΕΠΕΣ και οι αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές συνεργάζονται και διαμορφώνουν ένα αναλυτικό κείμενο συνεργασίας στο οποίο καταγράφονται οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των δύο πλευρών καθώς και το σύστημα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού αποτελέσματος της συνεργασίας.
 • Η συμφωνία συνεργασίας και το αναλυτικό κείμενο που τη συνοδεύει υποβάλλονται στη ΔΕΠΠΣ.

Κύλιση στην Αρχή